Ordinært Repræsentantskabsmøde – 14. marts 2018 kl. 19:00

Der indkaldes hermed til Ordinært repræsentantskabsmøde – onsdag den 14. marts kl. 19:00. Mødet afholdes på Havarthigården, Havarthivej 6 – 2840 Holte

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år.

3. Godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor og to revisorsuppleanter.

9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 3 uger forud for repræsentantskabsmødet.

 

Idrætsinitiativprisen I samarbejde med Rudersdal Avis, ønsker Rudersdal Idrætsråd at uddele en årlig idrætsinitiativpris på kr. 5.000,-

Prisen uddeles til en forening eller en person, som har taget et særligt idræts initiativ, som enten har hjulpet foreningen eller har hjulpet idrætslivet i Rudersdal kommune. Prisen kan uddeles til en forening, men kan også uddeles til en enkeltperson. Der behøver ikke at være sammenhæng mellem idrætspræstationen og initiativet – det er således en pris som understøtter enhver udviklende aktivitet i idrætsforeningerne. Initiativet må gerne tjene til inspiration for andre idrætsforeninger.

Som eksempler på idrætsinitiativer kan nævnes:  

Foreninger, udøvere, trænere eller forældregrupper, som har gjort noget særligt for at  

…..skaffe flere egne instruktører/trænere, dommere  -…..få flere udøvere eller mindske frafaldet indenfor idrætten  - …..forbedre sociale fællesskaber indenfor idrætten - …..øge opmærksomheden på idrætten - …..få flere tilskuere til idrætten - …..fremkommet med gode ideer på det organisatoriske område

Prisen overrækkes i forbindelse med Rudersdal Idrætsråds årlige repræsentantskabsmøde onsdag den 14. marts 2018.

Sidste frist for fremsendelse af forslag er onsdag den 8. februar 2018 til Rudersdal Idrætsråd’s formand, Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com​ med motivation for forslaget.

 

Søndervangshallens fond

Fonden ophørte med at drive Søndervangshallen den 30. juni 2009. Siden er fondens vedtægter blevet ændret, således at fondens eneste opgave er at uddele afkastet fra formuen til idrætsformål. 

Fonden har som formål at:  

1. Fremme og støtte idrætslivet for ungdommen i Rudersdal kommune. 2. Fortrinsvis at støtte breddeidrætten. 3. Fortrinsvis at støtte projekter der har relation til foreninger, der er eller har været brugere af Søndervangshallen. 

Fonden vil opfordre foreninger eller enkeltpersoner til at indsende ansøgninger, som falder indenfor formålet. 

Ansøgningen skal indeholde  

1. En beskrivelse af formålet og indholdet. 2. Deltagere/målgruppe. 3. Specificeret budget for projektet. 4. Foreningens relation til Søndervangshallen. 5. Navn og underskrift af den ansvarlige leder. 6. Påtegning af ansøgning fra den forening ansøgningen har relation til. 7. Oplysning om medlemskab af Rudersdal Idrætsråd 

Der udloddes et antal portioner på mellem 6.000 kr. og 10.000 kr. 

Ansøgningsskema kan hentes på Rudersdal Idrætsråds website www.rudersdal-idr.dk eller rekvireres hos formanden på formandri@gmail.com - Brug meget gerne mail. Sidste frist er 31. januar 2018  

FaceBook

Rudersdal Idrætsråd har gennem en længere periode haft egen side på FaceBook – hvor vi inviterer og informerer om sport og idræt i Rudersdal og Danmark. Vi opfordre foreninger og deres medlemmer til at gå ind på siden og meget gerne give den et Like….

Fritidsforstærkningen

Rudersdal kommune oplyser:

       For børn mellem 0-18 år og flygtninge mellem 19 og 30 år, som modtager integrationsydelse

 gælder følgende retningslinjer.
       Der ydes støtte til kontingent, udstyr, deltagelse i arrangementer, sommerlejre og lignende    

 uden for Serviceloven. Der ydes ikke støtte til fitness.

·         Der ydes maximalt 1500 kr. i støtte pr. ansøger, pr år, i op til 3 år.

·         Ansøger skal forvente en egenbetaling på 50 kr. pr måned dog tildeles altid minimum 800 kr. i støtte.

·         Støtten udbetales direkte til Nemkonto efter at kontingentet er dokumenteret betalt til foreningen.

      Økonomisk støtte udbetales så længe, at der er midler til rådighed i puljen.


      Flygtninge mellem 0-18 år hvis forældre (én eller begge) modtager integrationsydelse,   

      som ønsker økonomisk hjælp til en fritidsaktivitet henvises til Fritidspuljen under dansk

      flygtningehjælp.

 

      Fritidspuljen giver støtte til etablerede foreningsaktiviteter, og aktiviteterne kan være alt inden  

      for idræt og kultur som f.eks. fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst. Fritidspuljen

      giver økonomisk støtte til kontingentet med op til 1.000 kr. årligt.

 

      ALLE kan stadig bede om hjælp til at finde en aktivitet, og vi ser gerne at en evt indledende

      dialog med fritids- og foreningslivet går gennem Kulturområdet/Fritidsforstærkningen.